.

ติดต่อโรงเรียน Tel : 0-25732093  Fax : 0-25732093

 
 
 
  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 


นางชาณิศา โพธิขำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายธงชัย วงศ์ษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางมณีนิล เพ็ชรบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางเครือวัลย์ ม่วงเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางทิพวรรณ รักการงาน
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางโสภิตอนงค์ บุญช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางปริศนา ผลกายา
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางศิริพร นาคนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางลัดดาวัลย์ ทันรังกา
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายสุพัฒน์ กระจ่างมนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายคำรณ มาลาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางดวงตา จาตุรพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางประไพวรรณ กระจ่างมนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสุธาสินี กลิ่นจิ๋ว
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายพัฒนพร ชินประดิษฐ
ครู ชำนาญการ


นางไกรสมร ดีถนัด
ครู ชำนาญการ


นางดวงชีวัน เกสร
ครู ชำนาญการ


นางชวนพิศ จันทร์สว่าง
ครู


นางเบญจวรรณ โกเมนทร์
ครู ชำนาญการ


นางลัดดา เปรมครุฑ
ครู ชำนาญการ


นางเทวี เที่ยงอุทัย
ครู ชำนาญการ


นางจิรัชยา พิชัยฤกษ์
ครู


นางสาวกฤตติกา ศิริประภา
ครู


นางฐิตาภา ภู่เจริญ
ครู


นางสาวจินตนา ใจเที่ยง
ครู


นายพุฒพงษ์ บุญกอบ
ครู


นางสาววัชราภรณ์ เพชรดี
ครู


นางสาวสุวรรณา อ่อนเบา
ครูผู้ช่วย


นางสาวณัฐฐิญาภัค ไชยริศรี
ครูผู้ช่วย


นางสาวรื่นหทัย แสงมา
ครู


นางกฤติกานต์ แหวนวงษ์
ครู


นางสาวชนัญชิดา มนีรัตนากุล
ครู


นางสาวมยุรี สุขมา
ครู


นางสาวปทุมรัตน์ บุตรเลิศ
ครูผู้ช่วย


นางสาวศรุตาภา ผ่องอำไพ
พนักงานราชการ


นางสาวนภาพร นิลเพ็ชร์
ธุรการโรงเรียน


นางสาวรัตนาภรณ์ พรมศร
ครู อัตราจ้าง


นายไทสมุทร โคตรอ่อน
ครู อัตราจ้าง


นายปรีชา ศรีโยธี
ครู อัตราจ้าง


นางสาวศิริพร เพ็ชรแดง
ครู อัตราจ้าง


นางสาวจำนงค์ ชิตชลธาร
ครู อัตราจ้าง


นางสาวสุกัญญา การธนะศาษฐ์
ครู อัตราจ้าง


นางสาวดวงหทัย ชื่นวงษ์
ครู อัตราจ้าง


นางสาวอมรรัตน์ สิริอัต
ครู อัตราจ้าง


นางสาวสุดารัตน์ แสนสะท้าน
ครู อัตราจ้าง


นางสาววิลาวรรณ เพียรวิชา
ครู อัตราจ้าง


นางสนธญา ทองหล่อ
ครู อัตราจ้าง


นางสาวยุพินพร ขันปรึกษา
ครู อัตราจ้าง


นางเสาวภา เรืองสุทธิ
ครูสอนคอมพิวเตอร์


Mr.Wilghar G.Bayson
ครู ต่างชาติ


Ms.Melody M. Rafacl
ครู ต่างชาติ


นายสมพงษ์ วงสุวรรณ
นักการภารโรง
 

 
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.237.52.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,525,362
 
โรงเรียนคลองเกลือ
หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel : 0-25732093  Fax : 0-25732093